Deklaracja dostępności Mieszkać w LimaNowej

URZĄD MIASTA LIMANOWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mieszkać w LimaNowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie znajdują się obrazy, którym nie został przypisany tekst alternatywny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Mamak.
 • E-mail: gmamak@miasto.limanowa.pl
 • Telefon: 18 337 20 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Limanowa
 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
 • E-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
 • Telefon: 18 337 20 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od strony ulicy Jana Pawła II, natomiast drugie od strony parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Miasta Limanowa. Przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków.
Sekretariat znajduje się na II piętrze (pok.301). natomiast dziennik podawczy na parterze, przy wejściu od strony ulicy.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze.
Na parkingu za Urzędem Miasta Limanowa wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
– PJM (POLSKI JĘZYK MIGOWY)
– SJM (SYSTE, JĘZYKOWO – MIGOWY)
SKOGN (SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ OSÓB GŁUCHONIEMYCH).
Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany wyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.
Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Close Menu
Skip to content