Nabór na mieszkania w bloku przy ul.Fabrycznej – w ramach programu

Mieszkać w LimaNowej.

IV Nabór na mieszkania przy ulicy Fabrycznej 4 w Limanowej

Nabór dotyczy 12 lokali mieszkalnych tj. lokalu nr 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22

1. Przystąpić do programu może każdy, niezależnie od wieku, niezależnie czy jest mieszkańcem miasta czy też obecnie mieszka gdzie indziej, z wyłączeniem osób, które we wcześniejszych naborach podpisały ze Spółką umowę rezerwacyjną.
2. Do programu może przystąpić także osoba, która posiada mieszkanie lub dom.
3. Każdy przystępujący musi posiadać zdolność finansową ocenianą przez Komisję
4. Wobec Wnioskodawcy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie mogło się toczy postępowanie egzekucyjne na kwotę wyższą niż 1 tys. zł.
5. Mieszkanie można zakupić i mieszkać samemu z rodziną lub udostępniać je na cele mieszkaniowe innej osobie
6. Mieszkanie można wykupić w ratach miesięcznych do dnia 30.04.2039 roku lub już po dwóch latach wpłacania rat wykupowych jednorazowo wpłacić resztę wartości mieszkania i stać się pełnoprawnym właścicielem.
7. Wnioski będą przyjmowane od 14 grudnia 2020r do 8 stycznia 2021r.
8. Pod telefonem 18 3371302 lub 18 3372 491 można umówić się na oglądanie lokali mieszkalnych.

Sposób składania wniosku

• Wnioski należy składać na Dziennik podawczy Urzędu Miasta Limanowa w formie pisemnej na formularzach, w kopertach z napisem „Mieszkać w LimaNowej”. Na kopercie należy podać numer wnioskowanego lokalu oraz dane Wnioskodawcy do kontaktu. Za termin złożenia wniosku uznawana będzie data wpływu do Urzędu Miasta.
• Wnioski są przekazywane na bieżąco do Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji na bieżąco podaje do publicznej wiadomości liczbę wniosków złożonych na każde mieszkanie. Wnioskodawcy przed terminem zakończenia przyjmowania wniosków przysługuje możliwość jednorazowej zmiany wniosku w zakresie wskazania numeru lokalu. Zmiany dokonuje się na piśmie, które składa się w zaklejonej kopercie z napisem „Mieszkać w LimaNowej zmiana” z podaniem na kopercie nowego numeru mieszkania i danych wnioskodawcy.
• Po terminie składania wniosków Komisja na pierwszym jawnym posiedzeniu dokonuje otwarcia kopert podając dane wnioskodawców i numery mieszkań na które zostały złożone wnioski. Kolejność złożenia wniosków nie wpływa na ich ocenę.
• Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek. Osoby wskazane przez Uczestnika we wniosku nie mogą składać odrębnego wniosku. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego mieszkania
• Komisja może wezwać Uczestnika do uzupełnienia danych wniosku lub załączników, do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych dokumentów.

• Uczestnicy którzy złożą wniosek o udział i zostaną zakwalifikowani zawierają notarialną umowę przedwstępną sprzedaży na mocy której po ustalonym w umowie regularnego opłacania rat wykupowych następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz przeniesienie na jego rzecz prawa własności. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży jest możliwe po wpłaceniu z góry 18 krotności miesięcznej części opłaty wykupowej obejmującej koszty inwestycji.
• Wielkość raty wykupowej obliczona jest dla każdego mieszkania osobno i jej wysokość obliczona jest na podstawie łącznego kosztu realizacji inwestycji oraz kosztu pozyskanego przez Spółkę finansowania. Wartość ta może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stopy procentowej NBP (WIBOR 1R) lub zmiany stawki VAT.

Położenie mieszkań i rozkład pomieszczeń pokazują poniżej zamieszczone rzuty poszczególnych lokali. Poszczególne mieszkania wyróżnione są odrębnym kolorem na rzucie kondygnacji.

• Do każdego mieszkania przynależne jest pomieszczenie ( komórka ) w piwnicy, a do mieszkań na ostatniej kondygnacji oprócz pomieszczenia w piwnicy przynależy pomieszczenie na poddaszu do którego dostęp jest wyłącznie z danego mieszkania.

• Do obliczenia kosztu mieszkania oraz kosztu wysokości raty wykupowej wliczana jest powierzchnia mieszkania + powierzchnia komórki w piwnicy. Powierzchnia poddasza jest wliczana w proporcji ½ do wielkości powierzchni stanowiącej podstawę obliczenia wartości mieszkania i wielkości raty wykupowej.

Mieszkania będą przekazywane Uczestnikom programu w stanie deweloperskim.

Tabela z opisem stanu deweloperskiego:


Koszty związane z uczestnictwem w programie uzależnione są od powierzchni mieszkania.

Szczegółowe koszty:

Koszty początkowe:

• Opłata wstępna – równa 18 krotności miesięcznej części opłaty wykupowej obejmującej koszty inwestycji, obliczona indywidualnie dla danego mieszkania na podstawie jego powierzchni i ceny mieszkania za 1m2/m-c, która zawiera spłatę kredytu inwestycyjnego oraz należny podatek VAT (8%).
• Opłata ta jest wpłacana na rachunek MZGKiM wyodrębniony dla programu, jest na tym rachunku ulokowana i podlega oprocentowaniu. Odsetki od lokaty są kapitalizowane raz do roku.
• Ze środków opłaty wstępnej pokrywanych jest 9 pierwszych rat wykupowych obejmujących koszty inwestycji, tzn. przez pierwsze 9 miesięcy Uczestnik nie wpłaca rat wykupowych obejmujących koszty inwestycji. Taki sposób opłaty pierwszych rat wykupowych ma na celu zabezpieczenie płynności w pozyskiwaniu środków na zwrot kapitału zaangażowanego w budowę bloku w pierwszym okresie gdy Uczestnicy będą obciążeni wykończeniem mieszkań.
• Pozostałe środki 9 rat wykupowych przechowywane są na lokacie i będą wykorzystane na pokrycie ostatnich rat wykupowych, chyba że zachodzić będzie konieczność zabezpieczenia z nich rat wykupowych nie wpływających w terminie.

Koszty bieżące:

Koszty bieżące uczestniczenia w programie składają się z czterech części
1) Naliczana od każdego metra kwadratowego zajmowanego lokalu opłata wykupowa jest skalkulowana na poziomie umożliwiającym spłatę wartości mieszkania do dnia 10.04.2039 roku i na dzisiaj koszt ten wynosi 24,46 zł/m2/m-c brutto. Koszt ten może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stopy procentowej NBP (WIBOR 1R) bądź stawki podatku VAT obowiązującej dla budownictwa mieszkaniowego.
2) Oprócz raty wykupowej Uczestnik programu zobowiązany będzie do ponoszenia na rzecz Spółki comiesięcznej zaliczki na koszty bieżącego utrzymania budynku. Z zaliczki tej Spółka pokrywa koszty ubezpieczenia budynku, przeglądów i utrzymania sieci, utrzymania terenu wokół budynku oraz części wspólnych budynku, opłat abonamentowych, bankowych oraz wynagrodzenie zarządcy. Zaliczka ta na dzień dzisiejszy wynosi 3,35 zł/ m2/m-c. Zaliczki te będą rozliczane proporcjonalnie do udziału lokali wg rzeczywiście poniesionych kosztów. W opłacie tej mieści się także wynagrodzenie zarządcy, które będzie waloryzowane wg wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3) W celu zabezpieczenia środków na przyszłe naprawy części wspólnych naliczana będzie składka na Fundusz remontowy , a jej wysokość na dzień dzisiejszy wynosi 1,00 zł/m2/m-c. Wpłaty na fundusz remontowy są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Środki funduszu remontowego przeznaczane są na finansowanie remontów i modernizacji budynku w zakresie części służących do wspólnego użytku. Składka na fundusz remontowy jest waloryzowana co 5 lat od stycznia roku, w którym upływa pięcioletni okres o wartość 10 % na zasadach określonych w umowie przedwstępnej sprzedaży, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2026. Środkami funduszu remontowego dysponuje Spółka.
4) Opłata obsługi programu przeznaczona na opłatę kosztów prowadzenia biurowej i formalnej obsługi programu wpływająca na rzecz MZGKiM, która wynosi 90zł brutto / m-c od mieszkania niezależnie od jego powierzchni.

Ceny za poszczególne mieszkania wynoszą:

Wartość mieszkania to koszt inwestycyjny +8% VAT

Do obliczenia kosztu mieszkania oraz kosztu wysokości raty wykupowej wliczana jest powierzchnia mieszkania + pow. komórki w piwnicy.
Powierzchnia poddasza jest wliczana w proporcji ½ do wielkości pow. stanowiącej podstawę obliczenia wartości mieszkania i wielkości raty wykupowej.

Kwota zaliczki na bieżące utrzymanie i Fundusz Remontowy wyliczana jest od sumy powierzchni mieszkania, komórki i poddasza

*Rata wykupowa brutto 1 m2 mieszkania ~ 24,46
Stawka zaliczki na bieżące utrzymanie 3,35
Stawka Funduszu Remontowego 1,00 zł
*Rata obowiązująca przez pierwsze 12 miesięcy (obliczona przy założeniu uiszczania rat od lutego 2021 r.)
Rata wykupowa zależna jest od stopy WIBOR 12M.
Odsetki płatne w układzie malejącym (od trzeciego roku spłacania).

Sposób przydziału mieszkań

• Analizy poprawnie złożonych wniosków oraz przydziału lokali dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
• Wniosek składany jest na określone mieszkanie wskazane poprzez podanie jego numeru.
• Lokale są przyznawane tym Wnioskodawcom, którzy posiadają zdolność płatniczą, a kolejność ustalona jest przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby punktów uzyskanych przez Wnioskodawców według kryteriów wymienionych w „Kryteria XII. 2020„.
• Komisja dla każdego mieszkania tworzy listę chętnych posiadających zdolność płatniczą zaczynając od Wnioskodawcy, który uzyskał największą liczbę punktów a po nim kolejno według malejącej liczby punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej Wnioskodawców kolejność jest ustalana w drodze losowania dokonanego przez Komisję w obecności tych Wnioskodawców, których losowanie dotyczy. Wynik losowania decyduje wówczas o Uczestniku, który uzyskuje prawo do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży.
• Uczestnik który uzyskał maksymalną liczbę punktów dla danego mieszkania lub w wyniku losowania zajmuje pierwsze miejsce jest o tym informowany na piśmie.

Close Menu
Skip to content