Szanowni Państwo

Rusza zapowiadany program mieszkaniowy o nazwie „Mieszkać w LimaNowej”. Program ten jest naszym autorskim programem, a poprzez jego realizację chcemy pomóc w uzyskaniu mieszkania. W pierwszej kolejności dedykujemy go tym wszystkim, którzy nie mają własnego mieszkania bądź domu, aby na dogodnych warunkach mogli stać się właścicielami mieszkania. Własne mieszkanie daje poczucie stabilności i pozwala na budowanie swojej przyszłości. Program ten kierujemy szczególnie do ludzi młodych, którzy zakładając rodziny podejmują duży wysiłek aby znaleźć swoje miejsce do dobrego życia. Chcemy aby tym miejscem było Miasto Limanowa, abyśmy tu wspólnie mogli żyć  realizować swoje plany, cieszyć się z bycia razem i tym, że Limanowa staje się miastem dobrego życia.  Program rozpoczynamy od bloku przy ul. Fabrycznej, w bloku tym powstaną 22 mieszkania. Nie jest to dużo, ale też na dzisiaj nie wiemy jakie jest prawdziwe zapotrzebowanie i dopiero ilość złożonych wniosków o udział pokaże nam czy jest potrzeba budować kolejne bloki.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami programu „Mieszkać w LimaNowej”. By stać się posiadaczem mieszkania w naszym Programie wystarczy mieć stabilne źródło dochodu i chcieć budować swoją przyszłość  w Limanowej. Od skali zainteresowania potwierdzonej ilością wniosków zależeć będzie ile mieszkań powstanie.

Niżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące udziału w programie.

 

Z wyrazami szacunku

Władysław Bieda

Burmistrz Miasta Limanowa

Pytania i odpowiedzi:

 • Pierwszy w Regionie program budowy bloków mieszkalnych, którego Uczestnicy z czasem stają się właścicielami zajmowanych lokali.
 • Inicjatorem Programu „ Mieszkać w LimaNowej” jest Miasto Limanowa. Program realizowany jest poprzez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Limanowej, który jest inwestorem, wykonawcą i operatorem w programie. Instytucją współpracującą udzielającą wsparcia kapitałowego jest Fundusz Inwestycji Samorządowych reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA.
 • Uczestnicy którzy złożą wniosek o udział i zostaną zakwalifikowani zawierają umowę rezerwacyjną na czas budowy bloku. Zawarcie umowy rezerwacyjnej wymaga dokonania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 5000 zł.
 • Po wybudowaniu bloku ( okres ok. 1 roku) Uczestnik zawiera notarialną umowę przedwstępną na mocy której po dwudziestu latach regularnego opłacania rat wykupowych następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz przeniesienie na jego rzecz prawa własności. Zawarcie umowy przedwstępnej jest możliwe po wpłaceniu z góry 18 rat wykupowych, w wartość tą zostanie zaliczona opłata rezerwacyjna.
 • Wielkość raty wykupowej obliczona jest dla każdego mieszkania osobno i jej wysokość na dzień dzisiejszy obliczona jest na podstawie łącznego kosztu realizacji inwestycji oraz pozyskanego przez Spółkę finansowania w całym okresie 20 lat. Wartość ta może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stopy procentowej NBP (WIBOR 1R) lub zmiany stawki VAT.
 • Istnieje możliwość wcześniejszego wykupu mieszkania jednak nie wcześniej jak po 5 latach uczestnictwa w programie.
 • Program dedykowany jest młodym, aktywnym zawodowo rodzinom lub osobom, których wiek nie przekroczył 50 lat.

 • Program otwarty jest dla rodzin i osób mieszkających, chcących zamieszkać w Limanowej lub posiadających centrum osobistych interesów na terenie Miasta Limanowa.

 • W programie preferowane są rodziny lub osoby posiadające dzieci.

 • W Programie uczestniczyć mogą Wnioskodawcy, którzy nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

 • Wnioskodawcy powinni posiadać stabilne źródła dochodów dające perspektywę ich utrzymania przez cały okres trwania programu.

 • Wnioskodawcy muszą posiadać dochody umożliwiające pokrycie opłaty wykupowej, prognozowanych rachunków i innych zobowiązań, tak by po ich zsumowaniu i odliczeniu od dochodów, do dyspozycji gospodarstwa domowego pozostawała kwota niezbędna dla pokrycia wydatków na życie.

 • Wobec Wnioskodawcy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku nie toczyło się postępowanie egzekucyjne na kwotę wyższą niż 1 tys. zł

 • Kandydaci muszą w ogłoszonym terminie złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, według wzoru i na załączonych drukach.

 • Analizy poprawnie złożonych wniosków oraz przydziału lokali dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.

 • Wniosek składany jest na określone mieszkanie wskazane poprzez podanie jego numeru zgodnego z opisem na rzutach poszczególnych kondygnacji.

 • Lokale są przyznawane tym Wnioskodawcom, którzy posiadają zdolność płatniczą, a kolejność ustalona jest przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby punktów uzyskanych przez Wnioskodawców według kryteriów wymienionych w Regulaminie. Sposób badania zdolności płatniczej oraz sposób obliczania punktów podane są w regulaminie postępowania Komisji Kwalifikacyjnej.

 • Komisja dla każdego mieszkania tworzy listę chętnych posiadających zdolność płatniczą zaczynając od Wnioskodawcy, który uzyskał największą liczbę punktów a po nim kolejno według malejącej liczby punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej Wnioskodawców kolejność jest ustalana w drodze losowania dokonanego przez Komisję w obecności tych Wnioskodawców, których losowanie dotyczy. Wynik losowania decyduje wówczas o Uczestniku, który uzyskuje prawo do zawarcia umowy rezerwacyjnej.

 • Uczestnik który uzyskał maksymalną liczbę punktów dla danego mieszkania lub w wyniku losowania zajmuje pierwsze miejsce jest o tym informowany na piśmie i w ciągu 14 dni od uzyskania informacji powinien wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 5000 zł na konto MZGKiM wykorzystując formularz dowodu wpłaty na którym podany jest nr konta i niezbędne dane. Formularz dowodu wpłaty stanowi załącznik do programu. Po dokonaniu wpłaty Uczestnik z potwierdzeniem wniesienia opłaty rezerwacyjnej i dokumentem tożsamości w podanym wyżej terminie powinien zgłosić się do MZGKiM do pokoju nr 7 na podpisanie umowy rezerwacyjnej. W przypadku nie podjęcia czynności opisanych wyżej przez Uczestnika, zostaje to uznane za rezygnację z udziału w programie i Komisja powiadamia o przydzieleniu mieszkania kolejnemu Wnioskodawcy o największej ilości punktów, który w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia powinien podjąć czynności opisane powyżej.

  • Położenie mieszkań i rozkład pomieszczeń pokazują poniżej zamieszczone rzuty poszczególnych kondygnacji. Poszczególne mieszkania wyróżnione są odrębnymi kolorami i zapisanym numerem, a pod rysunkiem podana jest łączna powierzchnia mieszkania w metrach kwadratowych.
Obraz Pobierz w pelnym rozmiarze Obraz Pobierz w pelnym rozmiarze Obraz Pobierz w pelnym rozmiarze Obraz Pobierz w pelnym rozmiarze Obraz Pobierz w pelnym rozmiarze Obraz Pobierz w pelnym rozmiarze
 • Do każdego mieszkania przynależne jest pomieszczenie ( komórka ) w piwnicy, a do mieszkań na ostatniej kondygnacji oprócz pomieszczenia w piwnicy przynależy pomieszczenie na poddaszu do którego dostęp jest wyłącznie z danego mieszkania.
 • Do obliczenia kosztu mieszkania oraz kosztu wysokości raty wykupowej wliczana jest powierzchnia mieszkania + powierzchnia komórki w piwnicy. Powierzchnia poddasza jest wliczana w proporcji ½ do wielkości powierzchni stanowiącej podstawę obliczenia wartości mieszkania i wielkości raty wykupowej.

Wróć na górę
  • Mieszkania będą przekazywane Uczestnikom programu w stanie deweloperskim.

Obraz

 • Koszty początkowe:
 • Opłata rezerwacyjna jednorazowa – 5000zł Opłata zabezpieczająca rezerwację wpłacona przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej na wyodrębnione dla programu konto MZGKiM. Zaliczana po wybudowaniu bloku na poczet opłaty wstępnej w programie, którą uczestnik musi uiścić przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących Spółki, opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi. Jeżeli do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nie dojdzie z przyczyn dotyczących Uczestnika opłata przepada na rzecz Spółki.
 • Oplata wstępna w programie równa 18 krotności miesięcznej raty wykupu, obliczona indywidualnie dla danego mieszkania na podstawie jego powierzchni i ceny mieszkania za 1m2/m-c, która zawiera spłatę kredytu inwestycyjnego oraz należny podatek VAT (8%).
1. Opłata ta jest wpłacana na rachunek MZGKiM wyodrębniony dla programu, jest na tym rachunku ulokowana i podlega oprocentowaniu na poziomie lokat długoterminowych – powyżej 24 miesięcy ( aktualnie 1,4%). Odsetki od lokaty są kapitalizowane w raz do roku. 2. Ze środków opłaty wstępnej pokrywanych jest 9 pierwszych rat wykupowych , tzn. przez pierwsze 9 miesięcy Uczestnik nie wpłaca rat wykupowych. Taki sposób opłaty pierwszych rat wykupowych ma na celu zabezpieczenie płynności w pozyskiwaniu środków na zwrot kapitału zaangażowanego w budowę bloku w pierwszym okresie gdy Uczestnicy będą obciążeni wykończeniem mieszkań. 3. Pozostałe środki 9 rat wykupowych przechowywane są na lokacie i będą wykorzystane na pokrycie ostatnich rat wykupowych, chyba że zachodzić będzie konieczność zabezpieczenia z nich rat wykupowych nie wpływających w terminie. Koszty bieżące: Koszty bieżące uczestniczenia w programie składają się z czterech części 1) Naliczana od każdego metra kwadratowego zajmowanego lokalu opłata wykupowa jest skalkulowana na poziomie umożliwiającym spłatę wartości mieszkania w 240 równych ratach miesięcznych i na dzisiaj koszt ten wynosi 23,10 zł/m2/m-c + należny podatek VAT ( obecnie 8%). Koszt ten może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stopy procentowej NBP (WIBOR 1R) bądź stawki podatku VAT obowiązującej dla budownictwa mieszkaniowego.
 1. Oprócz raty wykupowej Uczestnik programu zobowiązany będzie do opłacenia miesięcznej opłaty za zarządzanie – ponoszone na rzecz Spółki . Z opłaty tej Spółka pokrywa koszty ubezpieczenia budynku, przeglądów i utrzymania sieci, utrzymania terenu wokół budynku oraz części wspólnych budynku, opłat abonamentowych, bankowych oraz wynagrodzenie zarządcy. Opłata ta na dzień dzisiejszy wynosi 3,75 zł/ m2/m-c. Opłaty te będą rozliczane proporcjonalnie do wielkości lokalu wg rzeczywiście poniesionych kosztów. W opłacie tej mieści się także wynagrodzenie zarządcy, które będzie waloryzowane wg wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3) W celu zabezpieczenia środków na przyszłe naprawy części wspólnych naliczana będzie składka na Fundusz remontowy , a jej wysokość na dzień dzisiejszy wynosi 1,00 zł/m2/m-c. Wpłaty na fundusz remontowy są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Środki funduszu remontowego przeznaczane są na finansowanie remontów i modernizacji budynku w zakresie części służących do wspólnego użytku. Składka na fundusz remontowy jest waloryzowana co 5 lat od stycznia roku, w którym upływa pięcioletni okres o wartość 10 % na zasadach określonych w umowie przedwstępnej sprzedaży. Środkami funduszu remontowego dysponuje Spółka. 4) Opłata obsługi programu przeznaczona na opłatę kosztów prowadzenia biurowej i formalnej obsługi programu wpływająca na rzecz MZGKiM, która wynosi 90zł/ m-c od mieszkania niezależnie od jego powierzchni. Poniżej pokazana tabela podaje wielkość wszystkich kosztów związanych z programem obliczonych dla poszczególnych mieszkań. Tabela kosztów
Jak odczytać dane – oto przykład:
Aby uzyskać mieszkanie M 0.3 położone na parterze budynku, którego powierzchnia mieszkania wynosi 43,41 m2 , a przynależna komórka w piwnicy ma powierzchnię 4,70m2, uczestnik po zakwalifikowaniu musi wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 5000 zł. Po wybudowaniu bloku przed podpisaniem umowy przedwstępnej musi wpłacić kwotę 16 748,17 zł aby uzupełnić środki do wysokości opłaty wstępnej, która dla tego mieszkania wynosi 21 748,17zł. Przez pierwsze 9 miesięcy uczestnik będzie wpłacał co miesiąc opłatę na bieżące utrzymanie części wspólnych 180,41 zł i składkę na Fundusz Remontowy 48,11zł oraz opłatę za obsługę programu 90zł/m-c od mieszkania to daje razem kwotę 318,52zł. Po okresie 9 miesięcy do wpłat wyszczególnionych wcześniej dojdzie opłata wykupowa w wysokości 1 111,34zł plus podatek VAT w wysokości 88,91zł . Łączna opłata miesięczna wszystkich wpłat po 9 pierwszych miesiącach wyniesie 1518,77 zł.

Wróć na górę
 • Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.02.2019r do 21.03.2019r.

 • Wnioski należy składać na Dziennik podawczy Urzędu Miasta Limanowa w formie pisemnej na formularzach, w kopertach z napisem „Mieszkać w LimaNowej”. Na kopercie należy podać numer wnioskowanego lokalu oraz dane Wnioskodawcy do kontaktu. Za termin złożenia wniosku uznawana będzie data wpływu do Urzędu Miasta.

 • Wnioski są przekazywane na bieżąco do Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji na bieżąco podaje do publicznej wiadomości liczbę wniosków złożonych na każde mieszkanie. Wnioskodawcy przed terminem zakończenia przyjmowania wniosków przysługuje możliwość jednorazowej zmiany wniosku w zakresie wskazania numeru lokalu. Zmiany dokonuje się na piśmie, które składa się w zaklejonej kopercie z napisem „Mieszkać w LimaNowej zmiana” z podaniem na kopercie nowego numeru mieszkania i danych wnioskodawcy.

 • Po terminie składania wniosków Komisja na pierwszym jawnym posiedzeniu dokonuje otwarcia kopert podając dane wnioskodawców i numery mieszkań na które zostały złożone wnioski. Kolejność złożenia wniosków nie wpływa na ich ocenę.

 • Uczestnik nie może złożyć więcej niż  jednego wniosku, Osoby wskazane przez Uczestnika we wniosku nie mogą składać odrębnego wniosku. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego mieszkania.

 • Komisja może wezwać Uczestnika do uzupełnienia danych wniosku lub załączników, do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Jeśli po zapoznaniu się z dokumentami programu chciałbyś zadać pytanie napisz na adres mieszkacwlimanowej@miasto.limanowa.pl

Odpowiedzi na zadane pytania (po anonimizacji danych pytającego) będą publikowane na stronie programu na bieżąco, przy czym pytania zadanie w okresie ostatnich 3 dni przed upływem terminu składania wniosków pozostaną bez odpowiedzi. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania dotyczące złożonych wniosków.

Plik do pobrania:

Close Menu